Špeciálna akcia od 1.5.2014 – jednotná sadzba pre vybraných klientov od 2.99% od VÚB

vub1Aktuálne informácie o podmienkach FLEXIHYPOTÉKY od 1.5.2014 : V nadväznosti na legislatívne zmeny platné od 1.5.2014, nie je možné s účinnosťou od uvedeného dátumu podpisovať záložné zmluvy na základe plnomocenstva. Vzťahuje sa iba na prípady, ak vlastníkom/záložcom je fyzická osoba občan (t.j. spotrebiteľ), ktorý vystavil splnomocnenie, nie právnická osoba. V súlade s Občianskym zákonníkom sa za dohodu o zabezpečení záväzkov považuje aj záložná zmluva.

Klient môže podpísať na základe plnomocenstva žiadosť o úver, úverovú zmluvu, resp. dodatky, avšak nie záložné zmluvy a návrh na vklad. V prípade podpisu záložných zmlúv na základe plnomocenstva bude takáto záložná zmluva považovaná za neplatnú.

Jedná sa o legislatívnu zmenu, ktorú banka nemôže ovplyvniť. Klienti sa môžu prípadne sťažovať na Ministerstve spravodlivosti SR, ktoré je gestorom zákonov v oblasti spotrebiteľov, nakoľko banka nemá ako riešiť ich prípadnú sťažnosť. Predmetná novela totiž bola prijatá v rámci “balíčka” zákonov na “ochranu spotrebiteľa”.

V prípade, obchodov, kde klient využíva na podpis úverovej zmluvy plnomocenstvo je potrebné, aby predajca klienta upozornil na skutočnosť, že legislatívna úprava neumožňuje podpis záložnej zmluvy na základe plnomocenstva.

Záložné zmluvy a návrh na vklad vyhotovené na základe plnomocenstva vystaveného fyzickou osobou môžu byť uzavreté iba do 30.4.2014 !!! Po tomto dátume, t.j. od 1.5. 2014 môže byť podpísaná ZZ a návrh na vklad, v prípade, ak nehnuteľnosť vlastní fyzická osoba(by), iba týmito vlastníkmi nehnuteľnosti.

1. Špeciálna akcia – jednotná sadzba pre vybraných klientov.

2. Jednotná sadzba pre čisté refinancovanie.

3. Jednotná sadzba pre developerské projekty financované VÚB.

4. Zmeny v zľavách za voliteľné služby.

5. Magnifica zľava.

6. Zmena limitov pre uplatnenie zľavy za poskytnutie úveru pri konsolidácií úverov rámci VÚB.

7. Bez spracovateľského poplatku.

8. Doplnenie info k akceptácii splnomocnení.

Jednotlive informácie a podrobnejšie vám vysvetlíme v našich kanceláriách. Kontaktujte nás ak máte záujem.

Podmienky získania jednotnej sadzby – špeciálna akcia :