Flexihypotéka s VÚB bankou

vub1Predkladáme Vám prehľad aktuálnych noviniek Flexihypotéky vo VÚB.

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru pre klientov Magnifica predĺženie platnosti.

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru pre klientov Magnifica zostáva v platnosti do 28.2.2014.

2,99 % p.a.

Podmienky pre získanie exkluzívnej úrokovej sadzby:

Výška úveru nad 60.000 EUR,LTV do 80 % (BA a KE výnimka 100 %), fixácia úrokovej sadzby 3 a 5 rokov, neuplatňuje sa nárok na ŠPM.

Nová voliteľná služba – Elektronické znalecké posudky – 100% zľava z poplatku (byt)

V záujme zrýchlenia schvaľovacieho procesu a podpory využívania elektronických znaleckých posudkov s účinnosťou od 6.2.2014 spúšťame novú voliteľnú službu „Elektronický znalecký posudok“. V prípade, že si klient k svojej Flexihypotéke zvolí novú voliteľnú službu „Elektronický znalecký posudok“, t.j. predloží znalecký posudok v elektronickej podobe v zmysle požiadaviek VÚB na znalecké posudky, získa 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru.

Základné podmienky:

Týka sa všetkých typov hypoték s výnimkou čistého refinancovania, iba prípadov, kde predmetom zabezpečenia je dostavaný byt, klient aj naďalej predkladá k nehnuteľnosti slúžiacej ako zabezpečenie úveru ZP v dvoch vyhotoveniach s 2 x CD, Banka požaduje, aby na CD nosiči bol:

Započítavanie výdavkov za kreditné karty a povolené prečerpanie VÚB. Kreditné karty poskytnuté vo VÚB, rovnako ako povolené prečerpanie poskytnuté vo VÚB sa pri posudzovaní bonity klienta nezapočítavajú do jeho celkových výdavkov. Postupné čerpanie na budúcu hodnotu – zmena podmienok pre posledné čerpanie. S účinnosťou od 6.2.2014 dochádza k zmene podmienok pre posledné čerpanie pre Flexihypotéky s postupným čerpaním na budúcu hodnotu nehnuteľnosti. Pre uvoľnenie posledného čerpania je potrebné, aby v nehnuteľnosti boli dokončené aspoň nasledovné konštrukčné prvky :

V nadväznosti na uvedené je potrebné, aby z fotodokumentácie predkladanej k poslednému čerpaniu bolo zrejmé dokončenie vyššie uvedených častí.

Spolu s Business Education a VÚB je to ľahšie pre klienta.